دوره تدوین برنامه بازاریابی

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

فصل 1 - آماده شدن برای طرح بازاریابی خود
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - نوشتن بخش استراتژی
پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

پخش ویدیو

درس 12

فصل 3 - نوشتن بخش تاکتیکی
پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

فصل 4 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 19