دوره اصول مذاکره

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

فصل 1 - تصمیم‌گیری برای مذاکره
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - طرح‌ریزی برای مذاکره
پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

فصل 3 - پیشنهادهای آغازین
پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

فصل 4 - تاکتیک‌ها
پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

پخش ویدیو

درس 19

پخش ویدیو

درس 20

پخش ویدیو

درس 21

فصل 5 - معامله
پخش ویدیو

درس 22

پخش ویدیو

درس 23

پخش ویدیو

درس 24

پخش ویدیو

درس 25

پخش ویدیو

درس 26

فصل 6 - بستن معامله
پخش ویدیو

درس 27

پخش ویدیو

درس 28

پخش ویدیو

درس 29

پخش ویدیو

درس 30

پخش ویدیو

درس 31

پخش ویدیو

درس 32

فصل 7 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 33

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه فردی رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه فردی

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان