دوره مهارت تصمیم گیری

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

فصل 1 - تصمیم گیری بعنوان یک فرآیند
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - سبک‌های تصمیم‌گیری
پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

فصل 3 - مدیریت ذینفع
پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

فصل 4 - مدیریت ابهام
پخش ویدیو

درس 11

پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

فصل 5 - تصمیم گیری
پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

پخش ویدیو

درس 19

فصل 6 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 20

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه فردی رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه فردی

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان